ITA ปี 2562

}

แบบประเมิน ITA 2562  โรงพยาบาลหนองจิก

                                                                               แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์                                               
        Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT
      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
     ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

   คำสั่ง/คู่มือ/แผนปฏิบัติการ   ดาวน์โหลด

   แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

1.ดัชนีความโปร่งใส
       ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 1   หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)    ดาวน์โหลด
EB 2   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    ดาวน์โหลด
EB 3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   ดาวน์โหลด
EB 4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ   ดาวน์โหลด

   ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)   
EB 5    หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร   ดาวน์โหลด
EB 6    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่   ดาวน์โหลด
EB 7    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่   ดาวน์โหลด

   ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล   
EB 8    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    ดาวน์โหลด
EB 9    หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน    ดาวน์โหลด

2.ดัชนีความพร้อมรับผิด
        ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ   
EB 10    หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี   ดาวน์โหลด
EB 11    หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)   ดาวน์โหลด
EB 12    หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี   ดาวน์โหลด

   ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่   
EB 13    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   ดาวน์โหลด
EB 14     หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ    ดาวน์โหลด

   ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   
EB 15    หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน    ดาวน์โหลด

   ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน   
EB 16     หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน   ดาวน์โหลด

3.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
        ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน   
EB 17    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน   ดาวน์โหลด

4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
        ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต   
EB 18    หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน   ดาวน์โหลด
EB 19     หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่   ดาวน์โหลด

   ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
EB 20     หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   ดาวน์โหลด    
EB 21    หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   ดาวน์โหลด
EB 22     หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่    ดาวน์โหลด

   ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
EB 23     หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง   ดาวน์โหลด
EB 24     หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง   ดาวน์โหลด

5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
        ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   
EB 25     หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลด
EB 26     หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้    ดาวน์โหลด

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux