เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวดาวน์โหลดสำหรับสมาชิกสารบัญเว็บ  
ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาล
· ประวัติโรงพยาบาล
· วิสัยทัศน์ พันธกิจ
· โครงสร้างหน่วยงาน
· ทำเนียบผู้บริหาร
· คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
· ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
· กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· มาตราการและการเผยแพร่ข้อมูล
· งานการเจ้าหน้าที่
· ชมรมจริยธรรม
ระบบประเมิน ITA
กลุ่มงานภายใน
ระบบงาน IC
งานสุขภาพจิต
กลุ่มการพยาบาล
งานทันตกรรม
งานระบบยา
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบรายงาน
LIS Report
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เรื่องทั้งหมด
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· coppermine
· หัวข้อเรื่อง
· ดาวน์โหลด
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 50 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
เฉพาะผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
สถิติิผู้ชม เริ่ม ธ.ค. 2549
แบบประเมิน ITA 2562 สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก
ITA สสอ.หนองจิกแบบประเมิน ITA 2562  สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก

   แบบประเมิน ITA 2562  สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก

                                                                              แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์                                               
        Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT
      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
     ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

   คำสั่ง/คู่มือ/แผนปฏิบัติการ   ดาวน์โหลด

   แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

1.ดัชนีความโปร่งใส
       ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 1   หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)    ดาวน์โหลด
EB 2   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    ดาวน์โหลด
EB 3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   ดาวน์โหลด
EB 4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ   ดาวน์โหลด

   ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)   
EB 5    หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร   ดาวน์โหลด
EB 6    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่   ดาวน์โหลด
EB 7    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่   ดาวน์โหลด

   ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล   
EB 8    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    ดาวน์โหลด
EB 9    หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน   ดาวน์โหลด
2.ดัชนีความพร้อมรับผิด
        ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ   
EB 10    หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี   ดาวน์โหลด
EB 11    หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)   ดาวน์โหลด
EB 12    หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี   ดาวน์โหลด

   ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่   
EB 13    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   ดาวน์โหลด
EB 14     หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ    ดาวน์โหลด

   ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   
EB 15    หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน    ดาวน์โหลด

   ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน   
EB 16     หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน   ดาวน์โหลด

3.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
        ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน   
EB 17    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน   ดาวน์โหลด

4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
        ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต   
EB 18    หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน   ดาวน์โหลด
EB 19     หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่   ดาวน์โหลด
   ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
EB 20     หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   ดาวน์โหลด
EB 21    หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   ดาวน์โหลด
EB 22     หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่    ดาวน์โหลด

   ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
EB 23     หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง   ดาวน์โหลด
EB 24     หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง   ดาวน์โหลด

5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
        ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   
EB 25     หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลด
EB 26     หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้    ดาวน์โหลด
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ITA สสอ.หนองจิก
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ITA สสอ.หนองจิก:
แบบประเมิน ITA 2563 สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ITA สสอ.หนองจิก

"แบบประเมิน ITA 2562 สำนักงานสารณสุขอำเภอหนองจิก" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
จัดทำโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองจิก

223 ม.2 ต.ตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0- 7343 -7174 
โทรสาร.0- 7343 -7174 ต่อ 232

ติชม แนะนำ ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีเมล์ [email protected] โฮมเพจ http://www.nongjik-hos.com