เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวดาวน์โหลดสำหรับสมาชิกสารบัญเว็บ  
ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาล
· ประวัติโรงพยาบาล
· วิสัยทัศน์ พันธกิจ
· โครงสร้างหน่วยงาน
· ทำเนียบผู้บริหาร
· คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
· ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
· กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· มาตราการและการเผยแพร่ข้อมูล
· งานการเจ้าหน้าที่
· ชมรมจริยธรรม
ระบบประเมิน ITA
กลุ่มงานภายใน
ระบบงาน IC
งานสุขภาพจิต
กลุ่มการพยาบาล
งานทันตกรรม
งานระบบยา
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบรายงาน
LIS Report
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เรื่องทั้งหมด
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· coppermine
· หัวข้อเรื่อง
· ดาวน์โหลด
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 51 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
เฉพาะผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
สถิติิผู้ชม เริ่ม ธ.ค. 2549
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
------------------------------------------------------------

การแพทย์ฉุกเฉิน
- พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

การสาธารณสุข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐)(มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๗ มาตรา ๘๐) 

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

เครื่องมือแพทย์
- พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

เครื่องสำอาง
- พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕

บุหรี่
- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙


แพทย์แผนไทย
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

ยา
- ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๓๖)
- พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕
- พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓ มาตรา ๑๔ - มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔)
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
- พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙

ยาเสพติด
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
- พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๐ ทวิ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๒ ทวิ มาตรา ๑๒๗ ทวิ มาตรา ๑๒๗ ตรี)
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๘)
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๓ ทวิ มาตรา ๑๕๗/๑)
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓)
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
- พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๖/๓ มาตรา ๖๖/๔)
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
- พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ (มาตรา ๔)

รักษาความสะอาด
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔)
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๖๒)
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๒๓ มาตรา ๖๗)

โรค
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๕๑)
- พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
- พระราชบัญญัติเชื่้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
- พระราชบัญญัติพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุอันตรายแ
ละวัตถุมีพิษ
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๙๕ มาตรา ๑๐๓)
- พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๒๖ มาตรา ๗๙)
- พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๕)
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๑๗)
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔)

วิชาชีพ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) (มาตรา ๘๐)
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๙๓/๓๔ มาตรา ๑๔๗๑)
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา (มาตรา ๑๕๐)
- ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๓๒๔)
- พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘
- พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
- พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
- พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
- พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
- พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๔๓)
- พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑

สถานพยาบาล
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๙๓/๓๔)
- ประมวลรัษฎากร (มาตรา ๔๗ มาตรา ๘๑)
- พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๔/๒)
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๒๙)
- พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓ มาตรา ๕ หมวด ๓ การปฏิบัติการฉุกเฉิน มาตรา ๓๓)
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๓๒)
- พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓๔)
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๕๘ - มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐)
- พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (มาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๔๘/๑ มาตรา ๖๓ มาตรา ๙๔ มาตรา มาตรา ๙๔/๑ มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙)
- พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๑๑๕)
- พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
- พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓

อาหาร
- ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๓๖ มาตรา ๒๓๗)
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

อื่น ๆ
- พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพ ตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
- พระราชบัญญัติพิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2020-12-31 (352 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
จัดทำโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองจิก

223 ม.2 ต.ตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0- 7343 -7174 
โทรสาร.0- 7343 -7174 ต่อ 232

ติชม แนะนำ ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีเมล์ [email protected] โฮมเพจ http://www.nongjik-hos.com