เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวดาวน์โหลดสำหรับสมาชิกสารบัญเว็บ  
ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาล
· ประวัติโรงพยาบาล
· วิสัยทัศน์ พันธกิจ
· โครงสร้างหน่วยงาน
· ทำเนียบผู้บริหาร
· คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
· ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
· กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· มาตราการและการเผยแพร่ข้อมูล
· งานการเจ้าหน้าที่
· ชมรมจริยธรรม
ระบบประเมิน ITA
กลุ่มงานภายใน
ระบบงาน IC
งานสุขภาพจิต
กลุ่มการพยาบาล
งานทันตกรรม
งานระบบยา
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบรายงาน
LIS Report
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เรื่องทั้งหมด
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· coppermine
· หัวข้อเรื่อง
· ดาวน์โหลด
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 50 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
เฉพาะผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
สถิติิผู้ชม เริ่ม ธ.ค. 2549
ประวัติโรงพยาบาล
         วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 โดย นายอัฐพล เลขะกุล ได้บริจาคที่ดินทั้งหมด จำนวน 11 ไร่ 1 งาน 35.9 ตารางวา สร้างด้วยเงินงบประมาณพื้นที่ชนบทยากจน ปี 2526 เป็นเงิน 6,012,100.00 บาท ( หกล้านหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2527 เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 เปิดบริการประชน เมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2528 และได้รับการจัดสรรเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2537 มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองจิกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน1. นายแพทย์สุวิทย์ อังคสุวรรณ์

2. นายแพทย์ธาตรี ชวนะรักษ์

3. นายแพทย์อัมพร จงเสรีจิตต์

4. นายแพทย์วัชรินทร์ ล่องพาณิชย์

5. แพทย์หญิงฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ์ 

6. นายแพทย์กิตติ ตู้จินดา

7. นายแพทย์อนุชิต วังทอง                                   พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน


 


>  

ประวัติอำเภอหนองจิก
          
                อำเภอหนองจิก เดิมเรียกว่า เมืองหนองจิก เป็นเมืองหนึ่งใน 7 หัวเมือง ตั้งอยู่บ้านหนองจิก ต่อมาได้ย้ายเมืองหนองจิกมาตั้งอยู่ในตำบลปัจจุบัน อาจเป็นเพราะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สมัยนั้น คงจะเห็นว่า ในสมัยนั้นการคมนาคมทางบกไม่สะดวกเช่นปัจจุบัน คงมีแต่การคมนาคมทางน้ำเพราะที่ตั้งที่ว่าการอำเภอปัจจุบันอยู่ใกล้ทะเล และมีลำคลองตุยงไหลผ่านออกสู่ทะเลได้ ซึ่งมีความสะดวกในการติดต่อไปมาค้าขายกับหัวเมืองอื่น ๆ จึงถือว่าเป็นที่ตั้งที่มีการคมนาคมสะดวก จึงได้ย้ายเมืองมาอยู่ในท้องที่ตำบลตุยง จัดตั้งเป็นอำเภอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2444 จนถึงปัจจุบัน 


ขนาดและที่ตั้ง 
 
             อำเภอหนองจิก ตั้งเมื่อปี 2444 เป็นอำเภอชั้น 2 อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลตุยง มีเนื้อที่ประมาณ 231 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตดังนี้คือ 
            ทิศเหนือ ติดต่อทะเลหลวง
            ทิศใต้ ติดต่ออำเภอยะรัง อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอแม่ลาน ปัตตานี
            ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะรัง ปัตตานี
            ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอโคกโพธิ์ ปัตตานี และอำเภอเทพา สงขลาลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่อำเภอหนองจิก 

            ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานีเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิต และมีชายหาดยาวเลียบทะเลอ่าวไทย ซึ่งสภาพพื้นที่ของอำเภอหนองจิก โดยทั่วไป จะเป็นที่ราบ ร้อยละ 96.0 ภูเขา ร้อยละ 0.5 และพื้นน้ำ ร้อยละ 3.5


ประชากร 

            ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประชากรของอำเภอหนองจิกทั้งหมด จากการสำรวจ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2547 มีจำนวนทั้งหมด 69,049 คน


ลักษณะภูมิอากาศ 

            สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ฤดูร้อนจะเริ่มประมาณเดือนมีนาคม – กรกฎาคม และฤดูฝน ซึ่งจะเริ่มมีฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ของแต่ละปี


การปกครอง 

            อำเภอหนองจิก แบ่งการปกครอง เป็น 12 ตำบล 75 หมู่บ้าน มีเทศบาล จำนวน 2 ตำบล มีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 11 ตำบลและมีสภาตำบล จำนวน 1 ตำบล


ศาสนา 

            ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 87 ของประชากรทั้งหมด และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด


การประกอบอาชีพ 

            ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และการประมงทั้งประเภทประมงชายฝั่ง (ประมงพื้นบ้าน) และอุตสาหกรรมการประมง รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการประมง


การศึกษา 

           อำเภอหนองจิก มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 41 แห่ง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ส่วนศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ มีดังนี้คือ มีวัด จำนวน 6 แห่ง มัสยิด จำนวน 74 แห่ง สุเหร่า จำนวน 36 แห่ง


การคมนาคม 

           อำเภอหนองจิก มีการคมนาคมติดต่อกับอำเภออื่นๆ และจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก โดยแบ่งการคมนาคม ดังนี้คือ 
          
           ทางบก มีทางหลวงแผ่นดินสายที่ 42 (ถนนเพชรเกษม ซึ่งเชื่อมกับจังหวัดสงขลาและนราธิวาส) ซึ่งผ่านมาจากอำเภอโคกโพธิ์ เข้าสู่ตัวจังหวัดปัตตานี ระยะทางห่างจากจังหวัดปัตตานี 8.7 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพ ฯ โดยทางรถไฟ ประมาณ 1,055 กิโลเมตร
           ทางอากาศ มีสนามบินบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก 1 แห่ง ห่างจากอำเภอหนองจิกประมาณ 6 กิโลเมตร ขนาดทางวิ่ง 40 x 1,400 เมตร แต่หยุดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2538 เนื่องจากประชาชนนิยมใช้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสถานที่ท่องเที่ยว 

           อำเภอหนองจิก มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งประเภทการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปูชนียสถาน ได้แก่ วัดมุจลินทวาปีวิหาร วังหนองจิกและหาดรัชดาภิเษก
ข้อมูลด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลขนาด  30 เตียง                                               จำนวน   1  แห่ง
โรงพยาบาลสังกัดทหารบก                                                 จำนวน   1  แห่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                                                 จำนวน  1  แห่ง
สถานีอนามัย                                                                  จำนวน 15 แห่ง
ความครอบคลุมด้านหลักประกันสุขภาพของประชาชน อำเภอหนองจิก


 ประเภทการประกันสุขภาพ   จำนวน(คน)   ร้อยละ
 WEL (มี ท.)  32434  46.97
 UC (ไม่มี ท.)  30036  43.50
 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2037 2.95
 บัตรประกันสังคม 3765 5.45
 สิทธิอื่นๆ 456 0.66
 รวมประชากรทั้งสิ้น 69049 100.00ที่มา : ทะเบียนงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลหนองจิก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-04-10 (6217 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
จัดทำโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองจิก

223 ม.2 ต.ตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0- 7343 -7174 
โทรสาร.0- 7343 -7174 ต่อ 232

ติชม แนะนำ ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีเมล์ [email protected] โฮมเพจ http://www.nongjik-hos.com