Header image  
infection control
โรงพยาบาลหนองจิก ปัตตานี

 
  
 
 
 
 

สุขบัญญัติแห่งชาติ กำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไว้ 10 ข้อ

โดยได้มุ่งพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัญหาสาธารณสุขของประเทศในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ อนามัยส่วนบุคคล การบริโภคอาหาร บุหรี่ สุรา สารเสพย์ติด การออกกำลังกาย สุขภาพจิต อุบัติเหตุ และอนามัย สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการกำหนด ข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดังนี้
ข้อที่ 1 ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
ข้อที่ 2 รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่าง ถูกต้อง
ข้อที่ 3 ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย
ข ้อที่ 4 กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
ข้อที่ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการ ส่ำสอนทางเพศ
ข้อที่ 6 สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
ข้อที่ 7 ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
ข้อที่ 8 ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี
ข้อที่ 9 ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
ข้อที่ 10 มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม
หากทุกคน ทุกวัย ปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้ทุกข้อ สุขภาพกายและจิตใจก็จะดีมากขึ้น ใครเริ่มต้นก่อนย่อมได้ประโยชน์ก่อนนะคะ

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย/กลุ่มงานมีดังนี้

แพทย์
1. วินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการติดเชื้อและกลวิธีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนให้มีการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมตามนโยบายของโรงพยาบาล
4. ติดตาม ดูแล ควบคุมและกำกับการดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. ร่างระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วยโดยประสานงานกับตึกผู้ป่วยใน
2. วางแผนบำรุงรักษา ปรับปรุงอาคาร สถานที่
3. จัดหาน้ำสะอาด มีคุณภาพ ให้เพียงพอใช้ในกิจกรรมต่างๆรวมทั้งอุปโภค และบริโภค
4. ควบคุมระบบและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ โดยการประสานงานกับฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค

ฝ่ายเภสัชชุมชน
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของการใช้ยาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะจำนวนการใช้หรือชนิดของยาปฏิชีวนะที่เปลี่ยนไป
2. จัดหาน้ำยาทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพ และราคาเหมาะสมให้มีการใช้ในปริมาณที่เพียงพอในการหมุนเวียนใช้
3. ควบคุมระบบและวิธีการผลิตสารน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อด้วยกรรมวิธีปลอดเชื้อ
4. ควบคุมปริมาณการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและยาปฏิชีวนะให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
5. เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการด้านเภสัชกรรม เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะ การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

งานชันสูตรสาธารณสุข
1. เฝ้าระวังติดตามลักษณะและชนิดของเชื้อโรคจากสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการแล้วรายงานผลการตรวจไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบอกสถานการณ์ที่ผิดปกติ
2. ร่วมกำหนดมาตรฐานสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
3. ควบคุมระบบการจักการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
4. ปฏิบัติงานถูกต้องตามเทคนิคการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
5. ควบคุมการทำลายเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ
6. ให้ความร่วมมือในการเก็บสิ่งส่งตรวจส่งเพาะเชื้อ เพื่อค้นหาชนิดของเชื้อโรคและแหล่งของเชื้อโรคเมื่อเกิดการระบาด
7. ตรวจสอบคุณภาพของระบบการทำให้ปราศจากเชื้อตามระยะเวลาที่กำหนด
8. ตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่
9. เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ และให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่


กลุ่มงานการพยาบาล
1. ควบคุมระบบการจัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคนิคในการปฏิบัติงานตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. ควบคุมระบบการทำความสะอาด การทำลายเชื้อ การทำให้ปราศจากเชื้อในหอผู้ป่วย หน่วยบริการอื่น หน่วยจ่ายกลางและซักฟอก
3. เป็นแกนนำในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
4. ประเมินและปรับปรุงบันทึกการพยาบาล(nurses’ note)
5. ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้แก่ผู้รับบริการและญาติ
6. ควบคุมการเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
7. เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ และให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค
1. เป็นแกนนำในการเฝ้าระวังการติดเชื้อด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2. ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้
3. ตรวจสอบและหาวิธีกำจัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ
4. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนหาแหล่งโรคเมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น
6. เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ และให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่


ฝ่ายทันตสาธารณสุข
1. ควบคุมระบบการจัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคนิคในการปฏิบัติงานตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. ปฏิบัติงานถูกต้องตามเทคนิคการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3. ควบคุมระบบการทำความสะอาด การทำลายเชื้อ การทำให้ปราศจากเชื้อในหน่วยงานตามมาตรฐานที่กำหนด
เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ และให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
1. เฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้รับบริการจากฝ่ายของตน
2. ติดตามภาวะการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือผู้ที่สงสัยว่าจะเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล จากการเยี่ยมบ้าน เมื่อพบผู้ป่วยดังกล่าวให้แจ้งข้อมูลให้คณะกรรมการทราบทันที
3. ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้แก่ผู้รับบริการและญาติ
4. ควบคุมระบบการจัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคนิคในการปฏิบัติงานตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
5. ปฏิบัติงานถูกต้องตามเทคนิคการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
6. เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ และให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1. เสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทั้งผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และสิ่งแวดล้อม
2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและประสานงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆ รวมถึงการมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องนำนโยบายไปปฏิบัติ
3. ดำเนินการเฝ้าระวังและร่วมวินิจฉัยการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในหน่วยงานและร่วมสอบสวนการติดเชื้อเบื้องต้นทันทีเมื่อเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นในโรงพยาบาล หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าอาจเกิดการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล และร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
4. เป็นแกนนำในการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเกี่ยวกับ ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ เทคนิคบริการรักษาพยาบาล การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นในเครื่องมือปราศจากเชื้อ ยา สารน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ คู่มือการปฏิบัติงาน
5. วางแผนพัฒนาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
6. นิเทศประเมินความครบถ้วนและประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
7. เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
8. จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง และเมื่อมีเหตุการณ์จำเป็น
9. เสนอรายงานการเฝ้าระวังและการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทุกเดือน

พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย
1. เป็นแกนนำในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเกี่ยวกับ ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ เทคนิคบริการรักษาพยาบาล การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นในเครื่องมือปราศจากเชื้อ ยา สารน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
2. ทำการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลในหอผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลเบื้องต้น
3. รายงานผู้ป่วยที่สงสัยหรือไม่สามารถตัดสินใจได้ให้ICNทราบอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
4. สรุปการเฝ้าระวังการติดเชื้อในหอผู้ป่วย
5. ให้ความร่วมมือในการสอบสวนการติดเชื้อและควบคุมการระบาดของโรค
6. เข้าประชุมและรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการ


 
NEW DESTINATIONS
 
 
 
กลับด้านบนจ้ะ
ไอc   ไม่สงวนลิขสิทธิ์ โดยโรงพยาบาลหนองจิก